HLAVA

Geodetické práce:

Práce v katastru nemovitostí
 • geometrický plán pro
  - rozdělení pozemku (pro koupi, prodej nebo směnu)
  - změnu hranice pozemku
  - vyznačení budovy (rozestavěné stavby, novostavby ke kolaudaci)
  - vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavby ke koaludaci)
  - vyznačení věcného břemene

 • - doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
  - průběh upřesněné hranice pozemků
 • vytyčení hranic pozemků
 • konzultace v oboru katastru nemovitostí

Inženýrská geodézie
 • dokumentaci skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic jednotlivých správců
 • zaměření podélných a příčných profilů liniových staveb
 • výpočty kubatur, digitální modely terénu a jejich vyhodnocení
 • vytyčení prostorové polohy bodu
 • vytyčovaní podrobných bodů na stavbách
 • vytyčení průběhu inženýrských sítí na základě dodaných mapových podkladů nebo vyhledání podzemních vedení (hledačkou podzemních sítí)
 • zaměření a vyhotovení stavební dokumentace
 • návrh a zřízení vytyčovací sítě na stavby
 • sledování vertikálních a horizontálních posunů
 • zaměřování a výpočty geometrických parametrů jeřábových drah

Mapové podklady
 • zaměření polohopisu a výškopisu obcí
 • mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu včetně majetkoprávních podkladů a zákresu inženýrských sítí
 • mapové podklady pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí
 • základní mapy závodů


© 2005-2012 - Ing. Luděk Vacula | Poslední aktualizace: