HLAVA

Praktické rady:

Vytyčování hranic pozemků

Zde naleznete užitečné informace o problematice vytyčování hranic pozemků, které Vám budou prospěšné pokud budete chtít znát průběh vlastnické hranice v terénu, budete chtít postavit plot na vlastnické hranici nebo máte se sousedem spor o průběhu hranice v terénu.

1) Obecně o vytyčování hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemků je zeměměřickou činností,při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.

K seznámení s výsledky vytyčení musí být přizváni písemnou pozvánkou vlastníci všech dotčených pozemků.
Pozvánka mimo jiné obsahuje poučení, že případná nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele a oznámení o oprávnění ke vstupu na pozemek v souladu se zákonem o zeměměřictví.

Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům.

Vytyčenou hranici lze v odchylkách stanovených vyhláškou tzv. zpřesnit. Na průběh takto upřesněné hranice se vyhotoví geometrický plán, který je pak neoddělitelnou přílohou souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. O zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků více na oficiálních stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) ...zde

Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům.
Případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o rozsahu vlastnického práva ke sporné části pozemku je možné řešit občanskoprávní cestou.

Předpisy spojené s vytyčováním vlastnických hranic:

  • zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
  • vyhláška č.26/2007 Sb. kterou se zákon provádí o katastru nemovitostí

2) Realizace zakázky vytyčování hranic pozemků

Nejdříve nám slovně nebo graficky definujte rozsah vlastnické hranice, kterou požadujete vytyčit, tz. parcelní čísla pozemků, mezi nimiž se bude hranice vytyčovat a dotčené katastrální území.
Dále je dobré doma najít veškerou zeměměřickou či katastrální dokumentaci týkající se dotčených pozemků.

Poté geodetická firma většinou provede zaměření okolí vytyčované hranice a na základě podkladů poskytnutých katastrálním úřadem, určí polohu vytyčovaných bodů. Dále musí geodetická firma pozvat všechny dotčené vlastníky písemnou pozvánkou na ústní jednání.

Samotným výsledkem vytyčování je označení vytyčovaných hranic v terénu převážně plastovými znaky a dokumentace o vytyčení hranice, kterou tvoří vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku.

Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků předá vytyčovatel stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemku objednateli vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii.


© 2005-2012 - Ing. Luděk Vacula | Poslední aktualizace: