HLAVA

Praktické rady:

Upřesnění geometrického a polohového určení pozemků

O zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků se více dočtete na oficiálních stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) ...zde

Na této stránce naleznete základní užitečné informace k problematice zpřesňování hranic pozemků.

1) Obecně o upřesnění hranic pozemků

Každý lomový bod vlastnické hranice evidovaný v katastru nemovitostí je evidován s určitým kódem charakteristiky přesnosti, který vypovídá o jeho přesnosti či původu. Nepřesnost takto evidovaného obrazu bodu se může pohybovat od 0.14 m až několik metrů (viz. vyhláška č.26/2007 Sb).

V praxi to znamená, že zobrazení v katastrální mapě v měřítku 1:2880 např. kamenného plotu postaveneného na původní vlastnické hranici, o kterém není sporu, je v katastru vedeno se střední souřadnicovou chybou 1 m. Mezní chyba je stanovena dvojnásobkem hodnoty střední chyby.
Takže vememe-li předchozí příklad z opačného konce a budeme-li chtít v terénu tuto hranici vytyčit, tzn. v terénu vyznačit polohové a geometrické určení části pozemku podle údajů katastru, může vytyčovaný bod ležet v mezním případě až dva metry od zmiňovaného plotu. Tato skutečnost je způsobena tím, že pokud není v archívu katastru uchován původní geometrický plán, kterým hranice vznikla (a u původních hranic, které vznikly mapováním v 1.polovině 19.století, není), je v katastru poloha hranice vedena pouze zákresem v katastrální mapě. U mapy v měřítku 1:2880 odpovídá 1 milimetr 2.88 metrům ve skutečnosti. Tak to jen zběžně pro představu k problematice přesnosti geometrického a polohového určení hranic pozemků.

Každý z Vás si může v aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí" ...zde na internetových stránkách nechat zobrazit v grafickém prohlížeči hranice Vaší parcely s vyjádřením přesnosti (v záložce vrstvy je třeba zatrhnout nabídky, které vyjadřují přesnost). Zeleně zobrazené body, nebo vlastnické hranice značí, že tyto jsou vedeny s nejvyšší přesností, tj. se střední souřadnicovou chybou odpovídající hodnotě 0.14 m. Červeně zobrazené body, nebo vlastnické hranice značí, že jsou v katastru vedeny se střední souřadnicovou chybou větší než oněch nejpřesnějších 0.14 m.

2) Realizace zakázky upřesnění hranic pozemků

Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví potřebný geometrický plán.
Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést jejich vytyčení. Teprve pak mohou být nově zaměřeny, může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný.

Před objednáním vyhotovení geometrického plánu je vždy vhodné projednat shodu na průběhu hranice se všemi vlastníky sousedních pozemků, aby nebyl geometrický plán vyhotoven v takovém rozsahu, který by nebylo možné následně realizovat. V případě, kdy je zpřesnění geometrického a polohového určení v geometrickém plánu spojeno s jinou vyznačovanou změnou (například s dělením pozemku), není možné při absenci listin nutných pro zpřesnění geometrického a polohového určení realizovat ani tuto související změnu.

Zpřesněné geometrické a polohové určení se ohlašuje katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu, v jehož územním obvodu se dotčené nemovitosti vyskytují. Zápis zpřesněného geometrického a polohového určení nepodléhá správnímu poplatku.


© 2005-2012 - Ing. Luděk Vacula | Poslední aktualizace: