HLAVA

Praktické rady:

Geometrický plán pro vyznačení budovy

Zde naleznete dobré informace k úspěšnému zápisu budovy do katastru:

1) O budovách z pohledu katastrálních předpisů

Budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. V katastru se evidují budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, nebo budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Dále se v katasru evidují rozestavěné budovy.
V katastru se neevidují drobné stavby. Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin, stavby pro civilní ochranu a stavby vodních děl.

Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavbeníka užívána v souladu s právními předpisy.

Předpisy spojené se zápisem budov:

 • zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
 • zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • vyhláška č.26/2007 Sb. kterou se zákon provádí o katastru nemovitostí
 • pokyn č.34 (č.j. ČÚZK 77/2007-22) pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru nemovitostí

2) Geometrický plán pro vyznačení budovy

Pro zápis nových staveb musí být předložen geometrický plán pro vyznačení budovy. Geometrický plán může být vyhotoven ve dvou etapách výstavby, a to pro:

 • vyznačení rozestavěné stavby, převážně z důvodu získání úvěru nebo hypotéky od bankovních domů. Rozestavěná budova musí být alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. V praxi to znamená, že při vlastním měření pro vyhotovení geometrického plánu musí mít stavba výšku obvodového zdiva minimálně 1 m.
  Takový geometrický plán slouží i jako podklad ke kolaudačnímu řízení za předpokladu, že nedojde ke změně obvodu budovy např. přístavbou atd.
 • vyznačení dokončené stavby, který slouží jako podklad ke kolaudačnímu řízení a následně k zápisu stavby do katastu nemovitostí.

Při objednávání geometrického plánu je nutné znát parcelní číslo dotčené parcely a katastrální území. Pokud si nevíte rady, co máte udělat, můžete se na nás obrátit, rádi Vám poradíme.

3) Zápis do katastru nemovitostí

Rozestavěná budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout ...zde. Vzor vyplněné žádosti lze zhlédnout ...zde.
Zápis rozestavěné stavby nepodléhá správnímu poplatku.

Přílohami žádosti jsou:

 • geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy
 • rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (stavební povolení, kopie ohlášení stavby, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, rozhodnutí o umítění stavby, územní souhlas)
 • čestné prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu
 • podklad pro zápis vlastnického práva k budově

Dokončená budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout ...zde. Vzor vyplněné žádosti lze zhlédnout ...zde.
Zápis dokončené stavby nepodléhá správnímu poplatku.

Přílohami žádosti jsou:

 • geometrický plán pro vyznačení budovy
 • rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby (kolaudační souhlas, kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu, souhlas stavebního úřadu, že lze stavbu užívat, atd.)
 • doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
 • podklad pro zápis vlastnického práva k budově

Listiny je nutno předložit v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Rozhodnutí vydaná stavebním úřadem musí obsahovat doložku o nabytí právní moci.


© 2005-2012 - Ing. Luděk Vacula | Poslední aktualizace: