HLAVA

Praktické rady:

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Zde naleznete užitečné informace k úspěšnému vyřízení rozdělení pozemku:

1) Zajistit souhlas s dělením pozemku

Při dělení pozemků je třeba mít na mysli, že pozemek nelze rozdělit či scelit svévolně. V praxi to znamená, že je třeba písemného souhlasu místně příslušného stavebního úřadu a to ve formě rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků nebo jiného rozhodnutí či opatření. Seznam stavebních úřadů a jejich činností naleznete ...zde
Žádost má písemnou podobu ve formě formuláře (možno stáhnout ...zde). Jako příloha k žádosti se přikládá grafické znázornění návrhu dělení. Návrh zamýšleného dělení je vhodné červeně zakreslit do katastrální mapy a okótovat (příklad návrhu dělení lze stáhnout ...zde )

2) Zajistit vyhotovení geometrického plánu

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu), podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.
Dělením se obecně rozumí oddělení části pozemku, který přejde do vlastnictví jiné osoby. Oslovená geodetická firma Vám vyhotoví geometrický plán v souladu s vydaným souhlasem s dělením. Nově oddělovaná část pozemku se většinou označí novým parcelním číslem a ve výkazu výměr se vyčíslí její výměra. Příklad geometrického plánu je možno shlédnout ...zde

Při objednávání geometrického plánu je nutné znát parcelní číslo dotčené parcely, katastrální území a parametry dělení (je dobré dodat kopii souhlasu s dělením vydané stavebním úřadem).
Pokud si nevíte rady, co máte udělat, můžete se na nás obrátit, rádi Vám poradíme.

3) Zajistit sepsání smlouvy

Smlouva je tou listinou, na základě které se provede zápis do katastru nemovitostí. Pokud je předmětem převodu část pozemku, je neoodělitelnou přílohou smlouvy geometrický plán pro rozdělení pozemku.
Smlouvu je dobré si nechat sepsat notářem, právníkem nebo realitní kaceláří, které mají s vyhotovením smluv a zápisem do katasru zkušenosti. Smlouvu je možné sepsat i svépomocí.

4) Podat návrh na vklad

Posledním krokem k dokončení převodu nemovitosti je potřeba podat tzv. návrh na vklad na místně příslušném katastrálním pracovišti. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení a označení práv, která mají být zapsána do katastru.
Návrh na vklad má od roku 2012 podobu formuláře, který žadatel vyplní v souladu se smlouvou. Formulář je možno stáhnout ze stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) ...zde.
Pro usnadnění vyplňování jsou k dispozici také vyplněné vzory.
Řízení o povolení vkladu podléhá správnímu poplatku, který od roku 2012 činí 1000,- Kč.

Přílohami návrhu na vklad jsou:

  • smlouva (kupní, směnná,darovací) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení
  • geometrický plán pro rozdělení pozemku je-li předmětem převodu část nemovitosti
  • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků nebo jiné rozhodnutí či opatření vydané stavebním úřadem
  • listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1.lednem 1993 (tzv. nabývací titul)
  • plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem
  • výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku
Podrobnější informace spojené s převodem nemovitostí naleznete v zákoně č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a ve vyhlášce č.26/2007 Sb. kterou se zákon provádí.


© 2005-2012 - Ing. Luděk Vacula | Poslední aktualizace: